S Osram Cool Blue je jízda příjemnější a bezpečnější

S Osram Cool Blue je jízda příjemnější a bezpečnější


Výrobce Osram dodává na trh jak běžné halogenové žárovky, tak i výkonnostně lepší typy.

ProÄ dát pÅ™ednost výkonnÄ›jším žárovkám

Na tuto otázku se e nabízí automatická a jednoduchá odpovÄ›Ä, že vyšší výkon pÅ™ece znamená více svÄ›tla na silnici. To je samozÅ™ejmÄ› pravda, ale to je pouze povrchní hodnocení a mÄ›li bychom jít více do hloubky.veÄerní provoz na dálnici
Jak je to se svÄ›telným tokem – regule zákona jasnÄ› stanovují urÄité omezení v poÄtu lumen u každé autožárovky, aÅ¥ se jedná o docela obyÄejný typ, anebo s výraznÄ› lepšími vlastnostmi. Pro provoz na pozemních komunikacích je povolena hodnota svÄ›telného toku pÅ™ibližnÄ› 1500 lumen s toleranÄní odchylkou deset až patnáct procent. Vyšší hodnoty by oslňovaly Å™idiÄe v protismÄ›ru, s nižšími naopak pÅ™ed sebe pořádnÄ› neuvidíte. U výkonnÄ›jších žárovek, jako je napÅ™. Osram Night Breaker nebo Osram Cool Blue, je tato hodnota také dodržena, ale lepší parametry se projeví vyšším kontrastem a jasem.
A co barva svÄ›tla – podstatnou roli hraje také barevný odstín. ObyÄejná halogenová žárovka vám nabídne teplou bílou, pÅ™ibližnÄ› 3100 K, a to na souÄasné pomÄ›ry není příliÅ¡ vhodná barva svÄ›tla na neosvÄ›tlených úsecích silnic, nebo pro delší jízdy za soumraku, Äi v noÄních hodinách. Teplá bílá zvyÅ¡uje únavu a klade na psychiku Å™idiÄe vyšší nároky.svÄ›telná stopa za autem na silnici
BezpeÄnÄ›jší jízda s neutrální bílou – Osram Cool Blue Lightpark byla vyvinuta nejen pro vizuální efekt, ale i kvůli zvýšení bezpeÄnosti. ŘidiÄ snáze a rychleji odvrátí hrozící nebezpeÄí v podobÄ› chodců, kteří se chystají vstoupit do vozovky v nevhodném okamžiku, Äastokrát i mimo pÅ™echody pro chodce. Velmi nebezpeÄné jsou také kolize s cyklisty, zvláštÄ› pak s nevhodnÄ› obleÄenými, se skupinami cyklistů, kteří jedou v pravém pruhu vedle sebe, nebo se navzájem pÅ™edjíždí, případnÄ› s dÄ›tmi na kolech, které jízdu na bicyklu dosud dobÅ™e neovládají.

https://www.vigan.cz