I žárovka H1 může přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích

I žárovka H1 může přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích


Dopravní nehodovost je závažným problémem, kterému lidstvo Äelí již déle než sto let. NÄ›které kroky se v tomto smÄ›ru již podnikly a pÅ™inesly zlepÅ¡ení, jiné vÅ¡ak zaostávají a vyžadují zmÄ›nu osobního přístupu.

silnice ve městě

Osvětlení

Å patné osvÄ›tlení jízdního pruhu a Å¡patná geometrie reflektorů je závažným problémem, který výraznÄ› prodlužuje reakÄní Äas na události v silniÄním provozu. VÄ›tÅ¡ina běžných „halogenek“ svítí teplým odstínem bílého svÄ›tla, což způsobuje únavu za volantem, navíc svÄ›telný kužel odpovídá podmínkám pÅ™ed tÅ™iceti lety, kdy byl provoz mnohem slabší, a po asfaltu se prohánÄ›ly vozy s ménÄ› výkonnou pohonnou jednotkou a s ménÄ› robustní karosérií. Pouze nÄ›kteří Å¡piÄkoví výrobci, jako napÅ™. Bosch, Osram, Philips a Tungsram pÅ™izpůsobili segment výroby na výkonnÄ›jší žárovky H1, které jsou považovány za „nadstandard“, pÅ™itom by spíše mÄ›lo jít o standardní běžné typy.
osvětlená dálnice

Denní svícení problém nepÅ™edstavuje, dokonce v nÄ›kterých vyspÄ›lých státech západní Evropy není povinné a je pouze doporuÄené, kritické situace nastávají za snížené viditelnosti vlivem deÅ¡tÄ›, sněžení, mlhy, a v noci. Mnoho vážných nehod vzniklo pÅ™ehlédnutím jedoucího vozidla, nesprávným odhadem vzdálenosti pÅ™i slabém osvÄ›tlení a také srážkou s chodci a cyklisty, kteří se po krajnici pohybují v tmavém odÄ›vu.
kolo na silnici

Rozptylování pozornosti

Snad nejobtížnÄ›jším krokem ke zlepÅ¡ení situace v silniÄním provozu je zodpovÄ›dnost za své vlastní chování za volantem. VÄ›tÅ¡ina z nás totiž usedá za volant s myÅ¡lenkami, které nejsou „tady a teÄ“. VÄ›nujeme se řízení a vlastnÄ› nás pronásledují události uplynulé a budoucí – nepříjemnosti prožité v minulých dnech a obavy z budoucnosti, k tomu navíc tendence k nenávisti, agresivitÄ›, zlobÄ› atd. To vÅ¡e jsou projevy vášní, které za volant nepatří. Tam bychom mÄ›li usedat s rozvahou a pustit z hlavy vÅ¡echny negativní myÅ¡lenky. Bylo prokázáno, že právÄ› takové chování pÅ™ispívá znaÄnou mÄ›rou ke zvýšení nehodovosti. Chování Å™idiÄů je také mnohem více příÄinou nehody, než technický stav vozidla.

https://www.vigan.cz