H7 žárovka je modernější typ autožárovek do předních světlometů

H7 žárovka je modernější typ autožárovek do předních světlometů


Prostudujte manuál

VeÅ¡keré Äinnosti provádÄ›né na vozidle by mÄ›ly probíhat v souladu s návodem, který výrobce uvádí v manuálu. Ten je vždy souÄástí prodeje vozu, a pokud se jedná o vůz „z druhé ruky“, kde jeho původní majitel manuál nemá k dispozici, pak je možné jej stáhnout z webových stránek výrobce, nebo na nÄ›kterých fórech. Zpravidla postaÄí zadat do vyhledávaÄe kombinaci klíÄových slov „manuál a pÅ™esný typ vozidla“.
Manuál bude zapotÅ™ebí jednak pro urÄení typu autožárovky, a pak pro její montáž. V tomto smÄ›ru mÄ›la vozidla vyrábÄ›ná pÅ™ed tÅ™iceti lety jistou výhodu, Å¡lo o unifikované výrobky a navíc byly svÄ›tlomety konstruovány tak, že bylo snadné se k žárovkám dostat a vymÄ›nit je bÄ›hem nÄ›kolika minut. Dnes je motorový prostor zaplnÄ›ný tak, že je nutné demontovat nÄ›které jeho souÄásti a výmÄ›na žárovek nemusí být snadná. NÄ›které typy vozů vyžadují dokonce v takových případech zásah odborníka.
zadní světlomet

H4 nebo H7

V manuálu je popsané oznaÄení typu žárovek, z nichž nejÄastÄ›jší jsou dva typy – H7 nebo H4. Autožárovky H4 jsou vývojovÄ› starší, mají dvÄ› vlákna a jsou urÄeny pro jednodušší konstrukce svÄ›tlometů. H7 žárovka je jednovláknová a slouží pro oddÄ›lený režim potkávacích a dálkových svÄ›tel.

Standard, nebo si připlatit

Standardní autožárovku dnes pořídíte doslova za pár korun a koupíte ji v mnoha kamenných prodejnách, na Äerpacích stanicích, v supermarketu, nebo v nÄ›jakém specializovaném e-shopu. SouÄasný „standard“ vÅ¡ak odpovídá zmiňované dobÄ› pÅ™ed nÄ›kolika desítkami let a v dneÅ¡ním hustém provozu nemusí být dostaÄující. Příplatek za nadstandard vÅ¡ak není v řádech stovek nebo tisíců korun, nevýhodou bývá spíše kratší životnost, než vyšší cena výrobků.
veÄerní provoz ve mÄ›stÄ›
Máte vÅ¡ak k dispozici delší a Å¡irší svÄ›telný kužel, vyšší jas a kontrast vyzaÅ™ovaného svÄ›tla a také pÅ™ijatelnÄ›jší barevný odstín. V tomto smÄ›ru se vyplatí zvolit nÄ›který ze znaÄkových výrobků spoleÄností Philips nebo Osram, napÅ™. produktovou Å™adu Nigt Breaker Unlimited, která je v souÄasné dobÄ› nejprodávanÄ›jší autožárovkou.

https://www.vigan.cz