Dopřejte si bezpečnou jízdu s delším světelným kuželem H7 žárovky

Dopřejte si bezpečnou jízdu s delším světelným kuželem H7 žárovky


Trh je v dneÅ¡ní dobÄ› zásoben stovkami modelů autožárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů, jejichž kvalitativní ukazatele jsou ve velmi Å¡irokém rozpÄ›tí. Můžete pomÄ›rnÄ› snadno zakoupit výrobek Å¡piÄkové kvality, ale na jednom prodejním místÄ›, napÅ™. v e-shopu nebo dokonce na Äerpací stanici, si v košíku můžete odnést i naprosto nevhodný výrobek.

silnice

Mentalita Å™idiÄů je různá, nÄ›kteří ve snaze uÅ¡etÅ™it za každou cenu nedbají na bezpeÄnost svou a jiných úÄastníků provozu a zbyteÄnÄ› riskují. AÄkoli jsou dnes dostupné a cenovÄ› pÅ™ijatelné typy H7 žárovek, které poskytují delší svÄ›telný kužel, vÄ›tší svítivost a tím pádem i pÅ™ehled na vozovce, stále pÅ™evažují ve svÄ›tlometech běžné halogenky, které byly optimalizovány pro vozidla o nižších provozních rychlostech, tedy pro automobily vyrábÄ›né pÅ™ed tÅ™iceti lety.

ProÄ se vyplatí zlepÅ¡it osvÄ›tlení silnice pÅ™ed vozidlem

Chodci – reakÄní doba se výraznÄ› zkracuje pÅ™i Å¡patném osvÄ›tlení pravé krajnice. Každý rok zahyne v tÄ›chto místech zbyteÄnÄ› nÄ›kolik chodců, kteří jsou strženi pod kola vozu, a v tuto chvíli zpravidla nemají Å¡anci na pÅ™ežití.
Cyklisté – reflexními prvky nebo dokonce vestami je na silnicích vybaven jen zlomek zodpovÄ›dných cyklistů. Naopak hazardéři jedou Äasto u pravé krajnice bez zadní blikaÄky a stává se, že se pohybují i pÅ™es zákaz vjezdu na dálnici. Jestliže takového cyklistu srazíte, uvÄ›domte si, že si ponesete i právní důsledky v podobÄ› trestního stíhání.

noÄní svÄ›tla

DÄ›ti – na mnoha místech, kde je zvýšený pohyb dÄ›tí, jsou instalovány brzdicí segmenty a výstražné znaÄky, ale za Å¡patné viditelnosti se může situace znaÄnÄ› zdramatizovat. DÄ›ti jsou navíc nevyzpytatelné, Å™ada z nich je hyperaktivních a nepÅ™edvídá hrozící nebezpeÄí.
Zvířata na silnici – stejnÄ› tak zvířata, pokud je zahlédnete na poslední chvíli, je jen minimální Å¡ance srážce zabránit. Následkem je pak zbyteÄnÄ› zmaÅ™ený život a poÅ¡kození vozidla.
NeÄekaná pÅ™ekážka – delší svÄ›telný kužel znamená mnohem kratší dobu k reakci na neÄekanou pÅ™ekážku, tou může být kus pneumatiky, Äást ztraceného nákladu, padlý strom nebo vÄ›tev, nebezpeÄné je dokonce i spadané ovoce, které může být příÄinou smyku.

https://www.vigan.cz